svasdssvasds

นิด้าโพล เผย อุ๊งอิ๊งค์ คะแนนนำคนอื่น บุคคลที่คนไทยอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี

นิด้าโพล เผย อุ๊งอิ๊งค์ คะแนนนำคนอื่น บุคคลที่คนไทยอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565 โดยในหัวข้อ บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ อันดับ 1 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 อุ๊งอิ๊งค์ แพทองธาร ชินวัตร ส่วนพิธา กับบิ๊กตู่ อยู่ที่อันดับ 3 และอันดับ 4 ตามลำดับ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565” (บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ และพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้)

ทำการสำรวจระหว่างวันที่15-21กันยายน 2565จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมท้ังสิ้น จำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมือง

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้

อันดับ 1 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 24.16 %

อันดับ 2 แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย)

เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบายของพรรคทำได้จริง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตร 21.60 %

อันดับ 3 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล)

เพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบอุดมการณ์ทางการเมือง และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล 10.56 %

อันดับ 4 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เพราะเป็นคนตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ นโยบายสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริง และต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง 10.12 %

อันดับ 5 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)

เพราะชื่นชอบผลงานในอดีต มีประสบการณ์ด้านกำรบริหาร ชื่อสัตย์สุจริต ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ 9.12 %

นิด้าโพล เผย อุ๊งอิ๊งค์ คะแนนนำคนอื่น บุคคลที่คนไทยอยากให้เป็นนายกฯ

บทความที่น่าสนใจ

อันดับ 6 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)

เพราะเป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง มีความน่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์สุจริต และเชื่อมั่นในการทำงาน 6.28 %

อันดับ 7 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.56 %

อันดับ 8 อนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบนโยบายพรรคภูมิใจไทย 2.40 %

อันดับ 9 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย)

เพราะเป็นคนที่พูดจริงทำจริง และมีความน่าเชื่อถือ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา 2.20 %

อันดับ 10 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

เพราะมีความรู้ความสามารถตั้งใจในการทำงาน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบแนวคิดและทัศนคติในการทำงาน 2.16 %

อันดับ 11 กรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนา)

เพราะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา 2.12 %

อันดับ 12 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย)

เพราะมีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ เป็นคนที่พูดจริงทำจริง และมีความน่าเชื่อถือขณะที่บางส่วนระบุว่า เชื่อมั่นในการทำงาน 1.92 %

อันดับ 13 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

เพราะชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาและชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ 1.68 1.56 2.58 1.84

บุคคลอื่นๆ รวมแล้ว 3.12 %

นิด้าโพล เผย อุ๊งอิ๊งค์ คะแนนนำคนอื่น บุคคลที่คนไทยอยากให้เป็นนายกฯ

พรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้

อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย 34.44

อันดับ 2 ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย 24.00

อันดับ 3 พรรคก้าวไกล 13.56

อันดับ 4 พรรคประชาธิปัตย์ 7.56

อันดับ 5 พรรคพลังประชารัฐ 5.56

อันดับ 6 พรรคไทยสร้างไทย 3.04

อันดับ 7 พรรคเสรีรวมไทย 2.56

อันดับ 8 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.44

อันดับ 9 พรรคภูมิใจไทย 2.32

อันดับ 10 พรรคชาติพัฒนา 1.00

อื่น ๆ รวมแล้ว 3.52

ที่มา นิด้าโพล

related