svasdssvasds

"ตู้โทรศัพท์สาธารณะ" กับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป

"ตู้โทรศัพท์สาธารณะ" กับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป

เมื่อปี พ.ศ. 2522 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรีญ 100 เครื่องแรกในกรุงเทพฯ นับเป็นการเปิดมิติใหม่ของการสื่อสารของคนในเมืองหลวงที่ทำให้การติดต่อถึงกันสะดวกขึ้น 35 ปีผ่านไป "ตู้โทรศัพท์สาธารณะ" กลายเป็นวัตถุแห่งอดีตที่แทบจะไม่อยู่ในสายตาของผู้คน หรือถ้าใครบังเอิญผ่านไปเจอก็ได้แต่เบือนหน้าหนี เพราะตู้โทรศัพท์สาธารณะส่วนมากมีสภาพทรุดโทรม สกปรก กลายเป็นที่ทิ้งขยะหรือแม้แต่เป็นที่ปลดทุกข์ริมทาง ยังไม่ต้องพูดถึงว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นใช้การไม่ได้อีกแล้ว เป็นช่วงของกาลเวลาและเทคโนโยลีการสื่อสารที่เปลี่ยนไปอย่างทันสมัยหลายรูปแบบจนทำให้ "ตู้โทรศัพท์สาธารณะ" ค่อยๆเลือนหายไป

\"ตู้โทรศัพท์สาธารณะ\" กับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป \"ตู้โทรศัพท์สาธารณะ\" กับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป \"ตู้โทรศัพท์สาธารณะ\" กับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป

\"ตู้โทรศัพท์สาธารณะ\" กับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป \"ตู้โทรศัพท์สาธารณะ\" กับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป

\"ตู้โทรศัพท์สาธารณะ\" กับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป \"ตู้โทรศัพท์สาธารณะ\" กับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป \"ตู้โทรศัพท์สาธารณะ\" กับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป