ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง กมธ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

06 ก.พ. 2563 เวลา 10:04 น.

ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง ความว่า ด้วย ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 2 คณะ ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 103 ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

นางสาวภัทรา วรามิตร

 2. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

นายจัตุรงค์ เสริมสุข

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด