svasdssvasds

เนคเทค ชวนอัปเดตความสำคัญของ ข้อมูล ในงาน NECTEC-ACE 2023 วันที่ 12 ก.ย.นี้

เนคเทค ชวนอัปเดตความสำคัญของ ข้อมูล ในงาน NECTEC-ACE 2023 วันที่ 12 ก.ย.นี้

เนคเทค สวทช. จัดงาน งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC-ACE 2023 ตั้งเป้าให้คนไทยได้เข้าถึงความสำคัญของ "ข้อมูล" ในยุค AI ให้มากยิ่งขึ้น

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ประกาศจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2023: NECTEC-ACE 2023)  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” จัดแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมข้อมูล "Data for Thai, Data for All" วันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

ในโลกยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ คงไม่อาจปฏิเสธได้ถึงความสำคัญของ “ข้อมูล (Data)” ที่เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน องค์กรและบริษัทต่างๆ เริ่มสร้างกระบวนการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ “ข้อมูล” ยังช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมบริการใหม่ๆ สร้างโอกาสและข้อได้เปรียบทางธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง ที่มากไปกว่านั้น “ข้อมูล” ถือเป็นฐานรากทางเทคโนโลยีที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

หากข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมายมหาศาล จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้นำมาสร้างขึ้นเป็น “คลังข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data” ในด้านต่างๆ เช่น เกษตร การแพทย์สาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหมู่มาก เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย สร้างผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในทุกมิติ

เนคเทค สวทช. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรสำคัญทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2023: NECTEC-ACE 2023) ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยี ก้าวไกลพัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมุ่งเน้นด้าน “Data for Thai Data for All”

เนคเทค ชวนอัปเดตความสำคัญของ ข้อมูล ในงาน NECTEC-ACE 2023 วันที่ 12 ก.ย.นี้

NECTEC-ACE 2023 จะนำเสนอทั้งในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ และนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมผลักดันการนําผลงานวิจัยที่ใช้งานได้จริงทางเทคโนโลยีด้านข้อมูลไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ จากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสนับสนุนภารกิจของเครือข่ายพันธมิตรที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

related