Breaking News ข่าว

ขสมก. ล้มประมูลรถเมล์ NGV 489 คัน

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เตรียมประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน

นางพนิดา ทองสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ขสมก.ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้เปิดขายเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ถึง 6 พ.ย. 2560 ซึ่งมีเอกชนสนใจซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 8 ราย แต่เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560 กรมบัญชีกลางได้เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างปรากฏว่าไม่มีเอกชนรายใดยื่นเอกสารประกวดราคา

 

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะนำเสนอผู้อำนวยการ เพื่อขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคา ในวันที่ 8 พ.ย. 2560 และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เพื่อรับทราบผลการประกวดราคา ในวันที่ 15 พ.ย. 2560 รวมทั้งจะสอบถามเอกชนทั้ง 8 ราย ถึงเหตุผลที่ไม่มายื่นเอกสารประกวดราคา

ทั้งนี้ ขสมก.อยู่ระหว่างการพิจารณา ว่าจะดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ หรือจะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 56 วรรค 2