ข่าว

ครม. ตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ครม. รับทราบคำสั่ง นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้ (15 เม.ย. 63) – ที่ประชุม ครม. รับทราบคำสั่งของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม รวบรวม และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิค-19 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามมาตรการต่างๆของรัฐ วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มีความครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม และกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินมาตรการชดเชยรายได้ และเสนอแนะกลไกขั้นตอนการดำเนินงานที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างแท้จริง เสนอต่อนายกรัฐมนตรี หรือศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้การจัดทำมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยเร็ว

โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย 1)ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 2)มีกรรมการ 10 ท่าน คือ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี , ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ปลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , ปลัดกระทรวงมหาดไทย , ปลัดกระทรวงแรงงาน , ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ3)ผู้อำนวยการสำนักงานงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ