ข่าว

เช็กสิทธิ์คนพิการ www.dep.go.th เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

คนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th 

ขั้นตอนการ “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” ที่ ครม. อนุมัติไปเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 13 ล้านคน โดยจะมีการมอบให้กับเด็ก ,ผู้สูงอายุ และ คนพิการ รายละ 3,000 บาท กินเวลานาน 3 เดือน หากมองในแง่หลักเกณฑ์และรายละเอียดแม้จะยังไม่ชัดเจนในรายละเอียดปลีกย่อยมากนัก เนื่องด้วยยังต้องมีการทบทวนรายละเอียดในอีกหลายส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจตามมาอาทิ การรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นที่ได้ช่วยเหลือไปแล้วเช่น เราไม่ทิ้งกัน ,เงินเยียวยาเกษตรกร

แต่ทั้งนี้เมื่อในกลุ่มเปราะบางที่มีคนพิการรวมอยู่ด้วย ได้มีมาตรการความช่วยเหลือออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 29  พ.ค.ได้เริ่มจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท ซึ่งนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า การช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้กับกลุ่มเปราะบางอย่างคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเป็นเงิน 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวนกว่า 2 ล้านคน

โดยเงินช่วยเหลือดังกล่าวมาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,กรุงเทพมหานคร ,เมืองพัทยา และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำให้การจ่ายเงินเยียวยาถึงมือคนพิการอย่างถูกต้อง และไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ผ่านช่องทางการรับเบี้ยความพิการ

 

1. คนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ กรมบัญชีกลางได้โอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. คนพิการที่รับเบี้ยความพิการเป็นเงินสด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จะจ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

3.คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

 

นางธนาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากกลุ่มเปราะบางที่เป็นคนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 และหากหลังวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้ติดต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 304, 307 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ

ส่วนผู้พิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆก็สามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือจะติดต่อสอบถามที่อบต., เทศบาล ,สำนักงานเขต เพื่อรักษาสิทธิ์ต่างๆอาทิ เบี้ยคนพิการรายเดือน