ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปิดสถานบริการ ขอนแก่น 14 วัน

ออกประกาศแล้ว จังหวัดขอนแก่น ปิดสถานบริการเสี่ยงโควิดและเลื่อนงดกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก นาน 14 วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันนี้ (18 มี.ค. 63) – หลังจากที่จังหวัดขอนแก่นได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระบาดระดับจังหวัด เมื่อค่ำวานนี้ (17 มี.ค. 63) มติที่ประชุมเห็นชอบกับแนวทางมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทย และเพื่อให้การปฏิบัติและการดำเนินการสอดคล้องกันทั่วประเทศ จึงได้ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18 – 31 มี.ค.2563

โดยประกาศว่า เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยพบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน ชาวจังหวัดขอนแก่น มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันอย่างเข้มข้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(7) มาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 63 จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. มาตรการเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญ และเตือนประชาชนให้งดการเดินทางไปประเทศซึ่งมีการระบาดต่อเนื่อง หากฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 34(6) มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ข้อ 2. มาตรการการยับยั้งการระบาดภายในจังหวัดขอนแก่น

2.1 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ที่มีคนแออัดเบียดเสียด

– ปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับสนามมวย สนามกีฬา สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

– ปิดชั่วคราว 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. ถึง 31 มีนาคม 2563 สำหรับ ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ นวดแผนโบราณ และโรงมหรสพ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 35(1) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.2 งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถานกวดวิชา ทุกแห่ง ฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 31(1) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.3 งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด ของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมาก ได้แก่ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน หรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค เช่น การตรวจคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้าย รวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว ฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 34(6) มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

2.4 ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ ที่มีประชาชน ใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่นคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 34(4) มีโทษจุกคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

2.5 ร้านค้าร้านอาหารให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน การดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน เช่น ใช้หน้ากากผ้า การจัดเจลล้างมือ การจัดการขยะ ฝ้าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 34(10) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น