Spring News

เปิดเงื่อนไข "สินมั่นคง" ยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ มีสิทธิ์บอกเลิกได้

16 ก.ค. 2564 เวลา 6:14 น. 35

"สินมั่นคงประกันภัย" เปิดรายละเอียดเงื่อนไขกรณีบอกยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in1 ระบุ หากพบปัญหาเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถบอกยกเลิกได้ โดยจะคืนค่าเบี้ยประกันให้ภายในกำหนด 15 วัน

จากกรณี สินมั่นคง ประกาศยกเลิกประกันโควิด-19 แบบเจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in1 สิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือ คืนเงินค่าเบี้ยประกันภายใน 15 วันหลังกรมธรรม์สิ้นสุด โดยหักเบี้ยประกันสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม

เปิดเงื่อนไข "สินมั่นคง" ยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ มีสิทธิ์บอกเลิกได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

‘สินมั่นคง’ บอกเลิกประกันภัยโควิดเจอ จ่าย จบ คืนเงินลูกค้าใน 15 วัน

ถล่มยับ! เพจ “สินมั่นคง” ยกเลิกประกันโควิด อ้างคาดการณ์สถานการณ์ไม่ได้

ทั้งนี้เมื่อดูเงื่อนไขในกรมธรรม์ฉบับดังกล่าว ในข้อ 2.5 ระบุไว้ว่า..

2.5 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย

2.5.1 บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

ในกรณีที่ปรากฎหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ บริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยที่ได้เรียกเก็บมาแล้วเพราะเหตุแห่งการฉ้อฉลหรือการทุจริตดังกล่าวข้างต้นและบริษัทจะไม่รับผิดสำหรับการเรียกร้องค่าทดแทนอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว

 

เปิดเงื่อนไข "สินมั่นคง" ยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ มีสิทธิ์บอกเลิกได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด