svasdssvasds

ชุดตรวจ ATK แจกฟรี ขั้นตอนกดรับผ่านแอปเป๋าตัง 16 ก.ย. 64

ชุดตรวจ ATK แจกฟรี ขั้นตอนกดรับผ่านแอปเป๋าตัง 16 ก.ย. 64

ชุดตรวจ ATK แจกฟรี ขั้นตอนกดรับผ่านแอปเป๋าตัง 16 ก.ย. 64 รัฐเตรียมกระจาย Antigen test kit (ATK) แบบโฮมยูส 8.5 ล้านชุด ส่งมอบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ

ชุดตรวจ ATK แจกฟรี ขั้นตอนกดรับผ่านแอปเป๋าตัง 16 ก.ย. 64

ชุดตรวจ ATK แจกฟรี เตรียมดำเนินการผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระจายสู่สาธารณสุขชุมชุม, โรงพยาบาล หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงยื่นคำของผ่านแอปเป๋าตังได้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ชุดตรวจ ATK แจกฟรี ขั้นตอนกดรับผ่านแอปเป๋าตัง 16 ก.ย. 64

ทั้งนี้การกดรับ ชุดตรวจ ATK แจกฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง สามารถเข้าไปดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดแอปเป๋าตัง

2. ทำแบบคัดกรองความเสี่ยง

3. เลือก "รับชุดตรวจโควิด 19" (ผลประเมินต้องอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง)

4. สแกน QR Code ยืนยันตัวตน

 

 

จากนั้นระบบจะให้ไปรับ ชุดตรวจ ATK แจกฟรี ที่หน่วยบริการในพื้นที่ โดยแจกจ่าย 2 ชุด สำหรับตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน เพื่อยืนยันว่าปลอดเชื้อ แต่หากติดเชื้อให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation บนแอปเป๋าตังได้เช่นกัน

 

related