svasdssvasds

วันอาหารโลก World Food Day 16 ตุลาคม : ร่วมมือกันลดขยะจากอาหาร เพื่ออนาคตที่ดี

วันอาหารโลก World Food Day 16 ตุลาคม : ร่วมมือกันลดขยะจากอาหาร เพื่ออนาคตที่ดี

วันที่ 16 ตุลาคม วันอาหารโลก World Food Day ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนควรตะหนักถึงปัญหา แม้ธีมในปีนี้จะเป็น "ลดปริมาณขยะจากอาหาร" แต่หนึ่งประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ "ความหิวโหย" จากการขาดอาหารของคนทั่วโลก

16 ตุลาคม วันอาหารโลก World Food Day
.
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือใช้ตัวย่อว่า FAO) กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันก่อตั้งองค์การ FAO เป็นวันอาหารโลก (World Food Day)
.
วันอาหารโลก World Food Day ถูกกำหนดมาครั้งแรกตั้งแต่ปี 1945 หรือเมื่อ 76 ปีที่แล้ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทั้งโลกมีส่วนร่วมกันจัดการกับปัญหา ความอดอยาก หิวโหย ของผู้คนที่ขาดแคลนอาหารเพราะกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก มีปัญหาความยากจน โดยส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตชนบท ห่างไกลจากสาธาราณูปโภคที่สมบูรณ์ และต้องพึ่งพาการเกษตรเพื่อการดำรงชีพและการขาดแคลนอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตก็เป็นเรื่องใหญ่  และ FAO มองว่า บนโลกใบนี้ไม่ควรมีใครแม้แต่คนเดียว ที่ต้องเจอกับปัญหาความหิวโหย ขาดแคลนอาหาร
.
สำหรับปีนี้ 2021 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  FAO เรียกร้องผ่านทางทวิตเตอร์ขององค์กร โดยติดแฮชแท็ก #FoodHeroes. ส่งสาส์นว่าทุกคนบนโลกสามารถเป็น "ฮีโร่" ด้วยการสร้างและทำให้โลกอยู่อย่างยั่งยืนได้ เพราะการกระทำ การปฏิบัติต่ออาหารของเราทุกคนในวันนี้ มีผลเอฟเฟกต์กับอนาคตของเรา และทุกคนควรช่วยกัน ลดปริมาณขยะจากอาหาร
.
สำหรับ ปี 2021 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO มีคำขวัญว่า  Safe food now for a healthy tomorrow หรือ " ปกป้องคุ้มครองอาหารของโลกวันนี้เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีสำหรับอนาคต" และทำการรณรงค์ให้คนทั้งโลกช่วยกันเรื่องวิกฤตอาหารโลก ผ่านแฮชแท็ก #FoodHeroes.

16 ตุลาคม วันอาหารโลก World Food Day

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสถิติ จาก FAO อันชวนตกใจ
.
ทั้งนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นวันอาหารโลก World Food Day 2021 โดยพบข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ อาหารของโลก และบางสิ่งนั้น อาจจะเป็นปัจจัยที่สามารถนำไปต่อยอดความคิด คือเป็นตัวจุดชนวน ในการร่วมมือกัน ช่วยลดปริมาณขยะจากอาหาร อาทิ
.
-  มีประชากรโลกเกือบ 40 เปอร์เซนต์ ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จ่ายเงินให้กับอาหารลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีตามสุขลักษณะ (healthy diet)
- มีประชากร 2 ล้านคนที่ "อ้วน" หรือ "น้ำหนักเกินมาตรฐาน" เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ขาดหลักการควบคุมอาหารที่ถูกต้อง
- ระบบผลิตอาหารของโลก มีมากกว่า 33 เปอร์เซนต์ที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- อาหารของโลก 14 เปอร์เซนต์ สูญเสียไปในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต  การจัดเก็บ การขนย้าย และ อีก 17 เปอร์เซนต์ สูญเสียไปในขั้นตอนของผู้บริโภค
- ระบบเกษตรกรรมและอาหาร มีการจ้างงานประชากรโลกมากกว่า 1 พันล้านคน ซึ่งถือว่า มากกว่า ภาคส่วนธุรกิจอื่นๆ
.
นั่นหมายความว่า ทุกปัจจัยที่กล่าวมานั่นส่งผล อาจจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม ให้มีปริมาณขยะจากอาหารเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี

16 ตุลาคม วันอาหารโลก World Food Day วอนช่วยลดปริมาณขยะจากอาหาร

FAO เปิดวิธี ร่วมมือกัน ช่วยลดปริมาณขยะจากอาหาร
.
ด้านองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  FAO ลงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเป็นวิธีที่ทุกคนสามารถ ช่วยลด ลดปริมาณขยะจากอาหาร เนื่องในวาระโอกาส "วันอาหารโลก 2021"
.
อาทิ
.
- เลือกอาหารตามหลักโภชนาการ และ หลีกเลี่ยง อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน
- เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสุขลักษณะอนามัย เพื่อความยั่งยืนของทุกคน และเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วย
- ปรับปรุงการจัดเก็บอาหารให้ได้ขึ้น และลดการเก็บอาหารที่บ้าน ดังเช่น FAO แนะนำว่า "ซื้อเท่าที่จำเป็น และใช้ของทั้งหมดให้เป็นประโยชน์ซะ!"
- พยายามรีไซเคิลน้ำที่ใช้ที่บ้าน ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อาจมีการใช้ขยะ และอาหารบางส่วน ให้ลองทำประโยชน์จากการทำปุ๋ยหมักดู
 - สนับสนุนเกษตรกรระดับล่าง และสนับสนุนผู้ผลิตขนาดเล็กในระดับรากหญ้า
 .
สำหรับ วันที่ 16 ตุลาคม วันอาหารโลก World Food Day ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนควรตะหนักถึงปัญหา แม้ธีมในปีนี้จะเป็น "ลดปริมาณขยะจากอาหาร" แต่หนึ่งประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ "ความหิวโหย" จากการขาดอาหารของคนทั่วโลก
.
ความหิว...ความจน...ความรัก เป็นสิ่งที่ไม่อาจ ปกปิดได้...และ ณ เข็มนาฬิกาเดินไปอยู่ทุกวินาทีนี้ ยัง มีประชากรกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก หรือประมาณ 1 ใน 9 ของประชากรโลก ยังเผชิญความหิวและอดอยากอยู่...

16 ตุลาคม วันอาหารโลก World Food Day

related