svasdssvasds

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ คนไทยมีความสุขค่อนข้างมาก

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ คนไทยมีความสุขค่อนข้างมาก

ผลสำรวจของซูเปอร์โพล เรื่อง ความสุขมวลรวมของคนไทย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.71 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มีความสุขค่อนข้างมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ

สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ร่วมกับ นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล นักวิชาการอิสระด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท เสนอผลสำรวจ เรื่อง ความสุขมวลรวมของคนไทย

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,092 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 - 23 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยผลสำรวจมีดังนี้

ความสุขมวลรวมของคนไทย ด้านความมั่นคง การเมือง และระบบราชการ (คะแนนเต็ม 10)

อันดับ 1 ความสุขที่เห็นคนไทยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงความจงรักภักดี กตัญญูต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์และแผ่นดินไทย 8.48 คะแนน

อันดับ 2 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถึงการทำงานของข้าราชการและระบบราชการ 4.98 คะแนน

อันดับ 3 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถึง วิกฤตโควิด-19 และ วิกฤตเศรษฐกิจ 3.63 คะแนน

อันดับ 4 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถึง ความขัดแย้ง ความแตกแยกของคนในชาติ 3.56  คะแนน

อันดับ 5 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถึง ภาพลักษณ์นักการเมืองและบรรยากาศการเมือง 3.51 คะแนน

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ คนไทยมีความสุขค่อนข้างมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ความสุขมวลรวมของคนไทย ด้านสังคม (คะแนนเต็ม 10)

อันดับ 1 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถึงครอบครัวของตนเอง 9.12 คะแนน

อันดับ 2 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถึงศาสนา วัฒนธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติมา 9.09 คะแนน

อันดับ 3 ความสุข เมื่อนึกถึงสุขภาพกายของตนเอง 8.55 คะแนน

อันดับ 4 ความสุข เมื่อนึกถึงสุขภาพใจของตนเอง 8.25 คะแนน

อันดับ 5 ความสุขของคนไทยเมื่อนึกถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 8.19 คะแนน

อันดับ 6 ความสุข เมื่อนึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6.76 คะแนน

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ คนไทยมีความสุขค่อนข้างมาก

ความสุขมวลรวมของคนไทย ด้านเศรษฐกิจ (คะแนนเต็ม 10)

อันดับ 1 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จริงจัง 8.57 คะแนน

อันดับ 2 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถึงอาชีพการงานของตนเอง 7.83 คะแนน

อันดับ 3 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถึงทรัพย์สินที่ดิน ที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย 7.39 คะแนน

อันดับ 4 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถึงการเปิดประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและแก้ปัญหาปากท้อง 6.43 คะแนน

อันดับ 5 ความสุขของคนไทย เมื่อนึกถึง หนี้สิน ทั้งในระบบ และ นอกระบบ 4.42 คะแนน

สรุป : ความสุขมวลรวมของคนไทย ค่าเฉลี่ย 6.71 การตีความหมาย “มีความสุขค่อนข้างมาก”

ที่มา ซูเปอร์โพล : ความสุขมวลรวมของคนไทย

 

related