svasdssvasds

เช็กเลย! 10 ธุรกิจ-อุตสาหกรรม ที่กำลังได้รับความนิยม น่าจับตามองในปี 2565

เช็กเลย! 10 ธุรกิจ-อุตสาหกรรม ที่กำลังได้รับความนิยม น่าจับตามองในปี 2565

เปิด 10 ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองในปี 2565 ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งธุรกิจด้านเทคโนโลยี- ออนไลน์

 จากผลกระทบการของแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจส่วนมากรุกตลาดออนไลน์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงไป และนำไปสู่การเติบโตของหลายธุรกิจ ในขณะเดียวกันธุรกิจบางประเภทถึงกับต้องปิดตัวลง หรือเลิกกิจการ  

 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวจากการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคฯ ประกอบกับประชาชนมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตหลายด้านทำให้การใช้จ่ายเกิดการชะลอตัว และมีความระมัดระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และเมื่อรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศโดยรวม ทำให้ธุรกิจกลับมาประกอบธุรกิจและขยายการลงทุนอีกครั้ง ซึ่งระหว่างปี 2563-2564 ผู้ประกอบการทั้งรายเก่า และรายใหม่ ต่างหันมาประกอบธุรกิจที่สอดรับกับการใช้ชีวิตยุค New Normal มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ธุรกิจผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และธุรกิจจำหน่ายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• 4 อันดับความกังวล สำหรับธุรกิจทั่วโลก ในปี 2022

• เทรนด์ธุรกิจร้านกาแฟไทย ปีเสือ ออนไลน์ นวัตกรรม สำคัญ ที่จะทำให้เป็นผู้ชนะ !

• พาท่องส่อง " เทรนด์ธุรกิจปี2565" แบบไหนปังน่าลุงทุน แบบไหนขาลง ไม่น่าลงทุน !

 ธุรกิจที่น่าจับตามองปี 2565 มีความโดดเด่น น่าสนใจ และมีปัจจัยสนับสนุนที่หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ยังคงมีสาเหตุหลักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

10 ธุรกิจ ที่น่าจับตามองปี 2565

• ธุรกิจ e-Commerce เช่น ธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์ และแพลตฟอร์มเพื่อการค้าออนไลน์ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผู้บริโภคไม่สามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าและสถานบริการได้ตามปกติ รวมทั้งการปรับตัวของผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น 

• ธุรกิจด้านขนส่ง-โลจิสติกส์ เช่น ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของ (Delivery) และธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ (Logistic) กลุ่มธุรกิจนี้ยังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce เนื่องจากผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาซื้อ-ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

ธุรกิจเวชภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร ธุรกิจนี้มีปัจจัยหลักมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในปี 2565 ทั่วโลกอาจต้องเผชิญกับเชื้อไวรัสโสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่อาจต้องพึ่งพากลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์ และธุรกิจผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อบรรเทาและป้องกันสุขอนามัยของตนเองและครอบครัว

 

• ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เช่น ธุรกิจจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจจัดทำโปรแกรมเว็บเพจ ธุรกิจบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจบริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูล ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้หลายธุรกิจหันมาพึ่งพาเทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ธุรกิจรีไซเคิล (Recycling) ธุรกิจนี้ได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบการประกอบธุรกิจให้ยั่งยืนด้วย ESG (Environmental, Social, and Governance) และ BCG (Bio, Green, and Circular) model โดยประกอบธุรกิจผ่านการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล อีกทั้ง ยังเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจเครื่องสำอาง เช่น ธุรกิจค้าส่งเครื่องสำอางและธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอาง มีปัจจัยมาจากกระแสการดูแลสุขภาพ การดูแลตนเอง เพื่อเสริมภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

ธุรกิจขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของการแข่งขันด้านพัฒนาอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และการทำการตลาดสินค้าราคาแพง (Premium) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า และเติมเต็มคุณค่าทางใจเมื่อเกิดการใช้จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากการที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2560 จากสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนประชากรในประเทศ รวมทั้งสัดส่วนประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุในปัจจุบันที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคลดการเดินทางออกจากที่พักและตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับการปรับตัวของผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้บริโภคจำนวนมาก 

ธุรกิจโฆษณา สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดในพื้นที่สาธารณะได้ ทำให้การทำโฆษณาโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยจากสถิติของสมาคมโฆษณาดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูบ (Youtube) ครองสัดส่วนการใช้จ่ายมากที่สุด 2 อันดับแรก รวมกันกว่าร้อยละ 50

 ด้านศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธุรกิจดาวรุ่งใหม่ที่เพิ่งมาติด 1 ใน 10 ของปี 2565 คือธุรกิจขายตรง ธุรกิจแปรรูปยาง เช่น ถุงมือยาง ถุงยาง เป็นต้น ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์ เช่น อาหารสัตว์ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน ธุรกิจบันเทิง/ยานยนต์/อสังหาริมทรัพย์แนวราบ และบริการท่องเที่ยว

 ด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ระบุว่า ธุรกิจรุ่ง หรือร่วง วิเคราะห์บนแนวโน้มยอดขาย การทำกำไร ภาระต้นทุน สินค้าหรือบริการอยู่ในกระแสความนิยม และปัจจัยเสี่ยง ซึ่งมีตั้งแต่ความไม่แน่นอน การหมดไปของไวรัสโควิด-19 หนี้ครัวเรือนพุ่งสวนทางกับรายได้ฝืดเคือง ขณะที่ราคาหรือบริการอั้นไม่ไหว ทยอยปรับขึ้น เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงเกินอัตราเพิ่มของแรงงานรายวัน เป็นต้น

 ทั้งนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้วิเคราะห์สถานการณ์ภาคผลิตและเผยแพร่ 10 อุตสาหกรรมที่กำลังอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบด้วย

• อุตสาหกรรมยานยนต์ คาดกำลังซื้อดีขึ้นหลังความกังวลติดโควิดคลี่คลายลง เฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าที่ถูกวางสัดส่วน 30% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในปี 2573 เป็นตัวเร่งผู้ผลิตปรับตัวและพัฒนาเทคโนโลยี

• อุตสาหกรรมอาหาร โตตามอุปสงค์ฟื้นตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเป็นปกติ โดยอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืช ผลิตเป็นอาหารเชิงสุขภาพ มาแรงสุด

• อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ซึ่งไทยอยู่ในโกลบอล ซัพพลายเชน ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นฐานการผลิตสำคัญจากผู้ผลิต 600 บริษัท และ 30% เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่ร่วมทุนกับผู้ผลิตระดับโลก คาดตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลกโตกว่า 10% ต่อปี ปัจจัยเชิงบวกจากต้องทำงาน หรือเรียนที่บ้านมากขึ้น

• อุตสาหกรรมดิจิทัล จะมีมูลค่าถึง 8 แสนล้านบาท จึงเป็นตัวเร่งพัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เร่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเทคโนโลยี 5G, อินเตอร์เน็ตออฟธิง (IoT), ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และเทคโนโลยีบล็อกเชน ในแง่ของซอฟต์แวร์ปรับใช้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้ง มากขึ้น

• อุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ไม่แค่เป็นที่ต้องการสูงจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 กระตุ้นความต้องการเพิ่มรวดเร็ว แต่เกี่ยวข้องกับสุขภาพส่วนบุคคลและสาธารณะที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน และสังคมสูงวัย

• อุตสาหกรรมยา ความต้องการมากตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นหลังจากโควิด-19 คลี่คลายลง แต่ระดับความเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

อุตสาหกรรมสมุนไพร โตจากเทรนด์การบริโภคของคนรุ่นใหม่ นิยมใช้สมุนไพรเป็นทางเลือก ซึ่งพืชสมุนไพรไทยถูกเหลือใช้เป็นวัตถุดิบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่เหมือนทุกบ้านต้องมี

• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เกิดจากปัจจัยเร่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ และสังคมสูงวัย จึงเป็นที่ต้องการสูงทั้งตลาดในไทยและต่างชาติ

• อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง คาดขยายตัว 4% จากพฤติกรรมแต่งหน้าเป็นแฟชั่น ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ พร้อมกับผลิตภัณฑ์ดูแลความงามที่เหมาะสม แต่ละบุคคลมีความต้องการเพิ่มขึ้น อีกทั้งโควิด-19 กระตุ้นเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้สึกและสัมผัสสะอาด ทำให้ทุกวันนี้เริ่มเห็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางไทยแบบโออีเอ็ม รับผลิตสินค้าให้แบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ

• อุตสาหกรรมเหล็ก คาดจะเติบโตอีก 5% หรือประมาณ 20 ล้านตัน ปัจจัยบวกคือการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานโดยภาครัฐ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อเร่งอัดฉีดการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึงภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่องเมื่อสามารถปรับตัวกับภาวะโรคระบาดใหญ่ของโควิด-19 ประชากรในประเทศมีอัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น และคาดว่าภาคธุรกิจท่องเที่ยวและภาคบริการจะฟื้นตัวได้ดี และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น

 ส.อ.ท.ระบุอีกว่า บางอุตสาหกรรมต้องใช้เวลาฟื้นตัว โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว อาทิ อุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ที่ยังคงฟื้นตัวช้า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า อาทิ ดอกไม้ประดิษฐ์ ของชำร่วย เครื่องประดับ ของที่ระลึก และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับช่วงเทศกาลปีใหม่และของใช้ในเทศกาลและงานรื่นเริง เช่น ประทีปโคมไฟ เทียนไขรูปแกะสลัก ตุ๊กตาเซรามิก เป็นต้น

 รวมถึงกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร สปา ธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ การขนส่งผู้โดยสาร ออฟฟิศให้เช่า ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกำลังซื้อภายในประเทศของผู้บริโภค เป็นต้น

 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ก่อสร้าง (เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายส่วนบุคคล เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง นาฬิกา เป็นต้น ที่ผู้บริโภคยังระมัดระวังและปรับเปลี่ยนการจับจ่ายใช้สอยในอนาคตมากขึ้น ประกอบกับยังมีแรงกดดันจากภาระหนี้สินของครัวเรือนด้วย

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด