svasdssvasds

ผลสำรวจ สวนดุสิตโพล ถ้าได้รัฐบาลชุดใหม่ เศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้น

ผลสำรวจ สวนดุสิตโพล ถ้าได้รัฐบาลชุดใหม่ เศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้น

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องคนไทยกับพิษเศรษฐกิจ โดย 52.19 % ระบุว่า หากได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ เศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้น

วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นแต่รายได้กลับเท่าเดิมหรือลดลงซึ่งผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลควรเร่งแก้ไข

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,148 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่14-17 กุมภาพันธ์2565 สรุปผลได้ดังนี้

1. วิกฤติเศรษฐกิจ ณ วันนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรบ้าง

อันดับ 1 ต้องประหยัดและวางแผนการใช้จ่ายมากขึ้น 62.76%

อันดับ 2 สินค้าแพงขึ้น ทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 60.12%

อันดับ 3 รายได้ลดลง ขายของได้น้อยลง ไม่มีลูกค้า 59.07%

อันดับ 4 ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ต้องกู้หนี้ยืมสิน 57.22%

อันดับ 5 ต้องหารายได้เพิ่ม ทำงานหนักมากขึ้น หาอาชีพเสริม 54.58%

ผลสำรวจ “สวนดุสิตโพล” เรื่องคนไทยกับพิษเศรษฐกิจ

ข่าวที่น่าสนใจ

2. ประชาชนคิดว่ามาตรการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฯลฯ ช่วยลดภาระได้หรือไม่

อันดับ 1 ช่วยได้บ้าง 63.21%

อันดับ 2 ช่วยได้มาก 22.83%

อันดับ 3 ไม่ช่วยเลย 13.96%

3. วิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนมีความเครียดในระดับใด

อันดับ 1 เครียดมาก 65.23%

อันดับ 2 เครียดปานกลาง 24.58%

อันดับ 3 เครียดน้อย 8.87%

อันดับ 4 ไม่เครียดเลย 1.32%

4. สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชน

อันดับ 1 ควบคุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ 89.90%

อันดับ 2 ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ 62.51%

อันดับ 3 ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว 56.19%

อันดับ 4 ควบคุมโควิด-19 ให้ได้เร็วที่สุด 55.05%

อันดับ 5 ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 53.56%

“สวนดุสิตโพล” เรื่องคนไทยกับพิษเศรษฐกิจ

5. ประชาชนคิดว่าวิกฤติเศรษฐกิจ ณ วันนี้ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลอย่างไร

อันดับ 1 รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ อาจยุบสภา 78.82%

อันดับ 2 ประชาชนไม่เชื่อมั่นรัฐบาล 76.54%

อันดับ 3 ต่างชาติไม่กล้าลงทุน นักธุรกิจไม่เชื่อมั่น 72.41%

อันดับ 4 เกิดกระแสต่อต้าน เป็นประเด็นสำคัญทำให้โดนโจมตี 70.04%

อันดับ 5 กู้เงินเพิ่มจำนวนมหาศาล ใช้งบประมาณจำนวนมาก 57.73%

6. ประชาชนคิดอย่างไร กับกระแสข่าวที่ว่าอาจจะมีการ “ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่” ก่อนครบเทอมรัฐบาล

อันดับ 1 น่าจะเป็นไปได้ 59.88%

อันดับ 2 ไม่น่าจะเป็นไปได้33.45%

อันดับ 3 เป็นไปไม่ได้6.67%

7. หากได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ประชาชนคิดว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไร

อันดับ 1 น่าจะดีขึ้น 52.19%

อันดับ 2 น่าจะเหมือนเดิม 40.79%

อันดับ 3 น่าจะแย่ลง 7.02%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

ที่มา “สวนดุสิตโพล” เรื่องคนไทยกับพิษเศรษฐกิจ

related