svasdssvasds

โฉนดเพื่อการเกษตร คืออะไร วิธีลงทะเบียน "โฉนดครุฑเขียว" สำหรับเกษตกร

โฉนดเพื่อการเกษตร คืออะไร วิธีลงทะเบียน "โฉนดครุฑเขียว" สำหรับเกษตกร

โฉนดเพื่อการเกษตร หรือโฉนดครุฑเขียว คืออะไร ความหวังของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือกลุ่มที่ถือครองเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 401 ที่จะได้รับการแปลงโฉม 25,000 ฉบับ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 15 ม.ค.นี้

จากกรณีที่รัฐบาลเตรียม Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญ เพิ่มสุขปีใหม่ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในวันที่ 15 ม.ค.2567 จะนำร่องก่อน 25,000 ราย พร้อมกันทั่วประเทศ 

นโยบายการเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นเป้าหมายในการปรับปรุง และพัฒนาสิทธิในที่ดินของรัฐบาล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

รัฐบาลเตรียม Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตร

นโยบายดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการแถลงนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

สิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ มีดังนี้

เปลี่ยนมือได้ (โอนสิทธิ) 

 • สามารถโอนคืน ส.ป.ก. ได้ โดยโอนคืนให้ ส.ป.ก.ทั้งแปลงหรือบางส่วนได้
 • ได้รับค่าชดเชย
 • หากเกษตรกรไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถสละสิทธิให้เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามกำหนด

เพิ่มวงเงินสินเชื่อ การเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ สามารถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ 

 • ขยายวงเงินสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ขอกู้กับ ธ.ก.ส.
 • ใช้ไม้มีค่าที่ปลูกบนที่ดิน ค้ำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงิน 100%
 • สามารถขอสินเชื่อนโยบายจากกองทุน ส.ป.ก. เต็มวงเงินตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์

ใช้ค้ำประกันตัวบุคคล 

 • เป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่สามารถค้ำประกันตัวบุคคลทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาล โดยความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สร้างรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มทรัพย์สิน

 • ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 10 ต้นต่อไร่ สามารถใช้ต้นไม้ค้ำประกันสินเชื่อ (โฉนดต้นไม้) และขาย Carbon Credit โดยความร่วมมือกับ กรมป่าไม้, ธ.ก.ส. และ อบก.

 

ส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

ซึ่งมีการทำ MOU 16 หน่วยงาน ด้านการพัฒนาอาชีพ และรับเงินชดเชยหรือเยียวยาภัยพิบัติ

อย่างไรก็ตาม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรรม เตรียมมอบ “มอบโฉนดเพื่อการเกษตร” พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 25,000 ราย โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน 1,000 ฉบับ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา สำหรับส่วนภูมิภาคกำหนดจัดงาน ณ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชในแต่ละจังหวัด

วิธีลงทะเบียน "โฉนดครุฑเขียว" สำหรับเกษตกร

วิธีลงทะเบียน ปฏิรูปที่ดินเปลี่ยนเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรกรรม 

 • สถานที่ยื่น ขอเอกสาร สามารถยื่นผ่าน 2 ช่องทาง

     1. ยื่นด้วยตนเอง ณ ส.ป.ก.จังหวัด ผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชน 

     2. ยื่นผ่านระบบบริการออนไลน์ ของ ส.ป.ก. สามารถทำได้ผ่าน 5 ขั้นตอน 

 •  เอกสารที่ต้องเตรียม

 • ส.ป.ก.4-01 (ฉบับผู้ถือ) หรือ
 • สำเนาสัญญาเงินกู้ ธ.ก.ส. (กรณีกู้เงิน ธ.ก.ส.)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ

 • เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (วันที่ระเบียบใช้บังคับ) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • วันที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)
 • วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)

สำหรับ รายละเอียด ประกาศระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

วิธีลงทะเบียน ยื่นคำขอ เพื่อออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมออนไลน์ มีด้วยกัน 5 ขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ ส.ป.ก. 
 2. คลิกยื่นคำขอเพื่อขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม
 3. เข้าสู่หน้าช่องทางบริการยื่นคำร้องในรูปแบบออนไลน์

     3.1 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ (กรณีไม่เคยลงทะเบียน)

ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

     3.2 เข้าใช้บริการ กรอก เลขบัตรประชาชน , รหัสผ่าน 

   4. เข้าสู่หน้าหลักข้อมูลเกษตรกรรม

     4.1 ยื่นคำร้องใหม่ (เลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม)

   5. เลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม

     5.1 หนังสือให้แสดงความยินยอมเก็บรวบรวมใช้  เปิดเผยข้อมมูลส่วนบุคคล

     5.2 บันทึกคำร้องออกโฉนด

     5.3 ยื่นคำร้อง

"ครุฑเขียว" แสดงการถือครองเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า โฉนดเพื่อการเกษตร จะมีรูปร่างลักษณะ และสิทธิประโยชน์เทียบเท่าโฉนดของกระทรวงมหาดไทย ต่างกันตรงตราครุฑจะเป็นสีเขียว ไม่ใช่ครุฑแดง

ทั้งนี้เพื่อแสดงให้รู้ว่าผู้ที่รับไปจะสามารถใช้ประโยชน์เฉพาะการเกษตรเท่านั้น อีกทั้งจะได้รับสิทธิ์การส่งเสริมสนับสนุนจาก ส.ป.ก. เป็นสำคัญเป็นตราครุฑ ที่มีคุณค่าแก่การรักษาไว้ซึ่งการเกษตร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว Kick off การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรรม (ส.ป.ก.) และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. เตรียม Kick off การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 วันที่ 15 ม.ค. 2567 โดยจะมีการถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related