svasdssvasds

ประวัติย่อ วันรัฐธรรมนูญ 2565 ระลึกถึงต้นกำเนิดกฎหมายสูงสุดของไทย

ประวัติย่อ วันรัฐธรรมนูญ 2565 ระลึกถึงต้นกำเนิดกฎหมายสูงสุดของไทย

วันรัฐธรรมนูญ 2565 ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี ประวัติย่อความเป็นมาก่อนจะเป็นกฎหหมายสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งในปีนี้รัฐบาลมีมติกำหนดให้ วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดชดเชย

ประวัติย่อ วันรัฐธรรมนูญ 2565 ระลึกถึงต้นกำเนิดกฎหมายสูงสุดของไทย

รัฐธรรมนูญ คืออะไร? นิยามดังกล่าวให้คำจัดกัดความไว้ว่า เป็นกฎหมายสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยที่กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติย่อ วันรัฐธรรมนูญ 2565 ระลึกถึงต้นกำเนิดกฎหมายสูงสุดของไทย

ความเป็นมาของ วันรัฐธรรมนูญ ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 คณะราษฎรได้ทำการอภิวัฒน์สยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็น ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาทั้งสิ้น 20 ฉบับ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

 

ประวัติย่อ วันรัฐธรรมนูญ 2565 ระลึกถึงต้นกำเนิดกฎหมายสูงสุดของไทย

ประวัติย่อวันรัฐธรรมนูญ - สรุปคือการระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทย และกำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ

 

 

Cr. ภาพประกอบจาก หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

related