Spring News

กทม. ประกาศ เคาท์ดาวน์เทศกาลปีใหม่ ห้ามจุดหรือปล่อยพลุ

15 ธ.ค. 2564 เวลา 6:51 น. 2.0k

เช็กที่นี่! ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศ เทศกาลปีใหม่ 2565 ขอความร่วมมือประชาชนงดจุดหรือปล่อย บั้งไฟ, พลุ, ตะไล, โคมลอย, โคมไฟ และ โคมควัน เพื่อป้องกันและเลี่ยงอันตรายจากอัคคีภัยในปีนี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ขอความร่วมมือประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

1.ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้น 

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

2.เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานบริการจะต้องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย อาทิ ถังดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ขัดเจนไม่มีสิ่งของกีดขวาง เส้นทางหนีไฟมีแบบแปลนแสดงตำแหน่งห้องต่างๆ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงหรือทางหนีไฟจัดให้มีช่องทางที่เปิดออกสู่ประตูภายนอกได้อย่างทันที รวมทั้งทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

3.การเข้าไปพักผ่อนตามสถานบริการต่าง ๆ ควรเป็นสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการที่ไม่แออัด มีทางเข้าและออกได้อย่างสะดวก สังเกตเส้นทางหนีไฟ ประตูฉุกเฉิน และภายในอาคารสถานที่จะต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน และวัสดุภายในต้องเป็นวัสดุทนไฟไม่ติดไฟง่าย 

รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมหรือมีการเก็บวัสดุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนเที่ยวอย่างมีสติ หากพบเห็นสถานบริการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ และหากเกิดอัคคีภัยให้แจ้งสายด่วนโทร.199 ในทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ