svasdssvasds

หมอเลี้ยบ แจง ปมคณะอนุฯ ซอฟต์พาวเวอร์ แฟชั่น ลาออกยกชุด ตั้งชุดใหม่ 9 ก.พ. นี้

หมอเลี้ยบ แจง ปมคณะอนุฯ ซอฟต์พาวเวอร์ แฟชั่น ลาออกยกชุด ตั้งชุดใหม่ 9 ก.พ. นี้

“นพ.สุรพงษ์” แจง 4 ข้อ เรื่องการลาออกยกชุด ของคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่น เผยงานจัดทำนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในขั้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมแต่งตั้งคณะชุดใหม่ 9 ก.พ.นี้

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เลขานุการกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงการลาออกของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดเดิมและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่ โดยระบุว่า...

  1.  ผมขอขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นที่คุณกมลนาถ องค์วรรณดี เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งได้จัดทำนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอในขั้นแรกจนแล้วเสร็จ ด้วยการทุ่มเทกาย ใจ และความคิดอย่างเอาจริงเอาจัง
  2. ผมทราบดีว่า ภารกิจหลังจากวางแผนงานและได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2567 จะเรียกร้องเวลามากมายจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ทุกอุตสาหกรรม ในการลงมือผลักดันผ่านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประสานงานภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด และติดต่อกับองค์กรต่างประเทศ ซึ่งผมเชื่อว่าคุณกมลนาถก็ตระหนักในเรื่องนี้เช่นกัน
  3. คุณกมลนาถ เล่าเรื่องข้อจำกัดด้านเวลาของตนเองให้ผมรับรู้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 และบอกว่า จะขอส่งต่อภารกิจที่หนักหน่วงให้ท่านอื่นในอุตสาหกรรมแฟชั่นหลังจัดทำแผนงบประมาณแล้วเสร็จ ผมจึงดำเนินการติดต่อหลายท่านในวงการแฟชั่นเพื่อเตรียมรับภารกิจสำคัญนึ้
  4. ผมจะเสนอชื่อกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านแฟชั่นคนใหม่ และเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่กระทรวงการต่างประเทศ

ซึ่งก่อนหน้านี้ นางสาวกมลนาถ องค์วรรณดี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น ในฐานะตัวแทนคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ได้ยื่นหนังสือขอยุติการดำเนินงานในตำแหน่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2567

โดยคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาระบุว่า ได้ร่วมกันดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำนโยบายและแผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมการใช้กลยุทธ์ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอในขั้นตอนแรก ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โดยงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

อย่างไรก็ตามได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบร่วมกันว่าขั้นต่อไป เกินความสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาในการติดตาม ลงรายละเอียดและประเมินผล เนื่องจากคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ แต่ละคนมีภารกิจและหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจของตน

ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยุติการทำงานในตำแหน่งสำคัญนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่ให้โอกาสข้าพเจ้าและคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นไทย 

หมอเลี้ยบ แจง ปมคณะอนุฯ ซอฟต์พาวเวอร์ แฟชั่น ลาออกยกชุด ตั้งชุดใหม่ 9 ก.พ. นี้

หมอเลี้ยบ แจง ปมคณะอนุฯ ซอฟต์พาวเวอร์ แฟชั่น ลาออกยกชุด ตั้งชุดใหม่ 9 ก.พ. นี้

related